upcoming birthdays

Upcoming Birthday !

Chakula Khade

28-06-1995

Manisha Ghuge

28-06-1994

Sanju Munde

28-06-1986

Rahul Darade

29-06-1997

Ramdas Darade

29-06-1990

Vishwajit Bidave

29-06-2000

AMAR GHULE

30-06-1976

Amol kaluse

30-06-1988

Umesh Palve

30-06-1974

Prachi Gholve

30-06-1996

Yogesh Kande

30-06-1990

Sachin Jaybhaye

30-06-1980

Harihar Salve

30-06-1990

Ravindra Tonde

30-06-1971

Swapnil Kharate

30-06-2019

Mahesh Kekan

01-07-1987

vaibhav jaybhaye

01-07-1999

Ashok Avhad

01-07-1996

Santosh Nagargoje

01-07-1991

Devidas Vanjari

01-07-1983

Arvind Rakh

01-07-1997

Vinod Avhad

01-07-1997

RAVINDRA PANSARE

01-07-1994

Swapnil Shep

01-07-1992

Amol Kedar

01-07-1990

Ashish Pote

01-07-1995

Swati Mundhe

01-07-1982

Shubham Nagre

01-07-1994

Dhiraj Bangar

01-07-1992

AJAY Dhakane

01-07-1986

Dattatray Khade

01-07-1996

Akshay Thore

01-07-1998

Vivek Garje

01-07-2000

Sharad bangar

02-07-1990

aniket sangale

02-07-1991

aniket sangale

02-07-1991

Badrinath Bhabad

02-07-1989

Nitin Ghule

02-07-1980

Dipak Khade

02-07-1985

Pravin avhad

02-07-1980

Rahulraje Awhad

02-07-1995

Shweatal Jaybhay

02-07-1980

Bhausaheb Kedar

02-07-1980

Pravin Nagargoje

02-07-2001

Vijay Bhange

02-07-1993