upcoming birthdays

Upcoming Birthday !

Bharat Kale-patil

06-02-1977

Priyanka Garje

06-02-1997

Anand Munde

06-02-1995

Mahesh Bade

07-02-1997

BADE EKNATH

07-02-1989

Vishal Kedar

07-02-1995

SHEKHAR MURKUTE

07-02-1981

Ashok Nagargoje

07-02-2002

Satish Sangale

07-02-1998

Santosh Kharmate

07-02-1989

Hari Billanuka

08-02-1982

sunil karad

08-02-1970

Vikrant Kekan

08-02-1992

Swati Kendre

08-02-1990

Shriram Khade

08-02-1986

Mahesh Kedar

08-02-1988

Ganesh Shintre

09-02-1979

GANESH BANGAR

10-02-1988

Dnyaneshwar Nagre

10-02-1990

Dhanraj Darade

10-02-1995

HRITIK DOIFODE

10-02-2002

Pandhari Dhakane

10-02-1985